പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ രജത ജൂബിലി
Language: Malayalam

പെയിന്‍ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവില്‍
Language: Malayalam

PPCS -Thrissur - Milestones
Language: Malayalam

Palliative Care and its Ethical Dimensions
Language: Malayalam

പാലിയേറ്റിവ് കെയറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍
Language: Malayalam

Prof. Gokuldas - Life Experiences
Language: Malayalam

Dr E Divakaran - Doctor Patient Relationship
Language: Malayalam

A Documentary on Pain & Palliative Care Thrissur
Language: English